FRÅGOR OCH SVAR

Har du frågor kring nödskyltning, nödbelysning och säkerhet som inte besvaras här på sidan, skicka in din fråga till oss. Vi publicerar dina frågor och våra svar här, senaste frågan överst. Ställ dina frågor här. Fråga FSN


NÖDSKYLTNING – VANLIGT FÖREKOMMANDE FRÅGOR

 1. 1.28. Vem ska man ställa krav på att skylten sitter på rätt plats, fastighetsägaren, företaget som hyr lokalerna eller firman som satt upp skyltarna?
 1. 1.27. Var ska en nödbelysningsskylt placeras om det finns två utrymningsvägar. Ska jag alltid kunna se skyltar som visar till båda nödutgångarna eller räcker det att se till den ena?
 1. 1.26. Vad säger reglerna om utrymningsbelysning utanför entrén? Ska den finnas vid entrédörren och 5 meter ut. Vad ska det vara för belysning?
 1. 1.25. Om det inte går att installera nödbelysning ovanför en dörr, kan man få ha den till höger om dörren, vad säger reglerna (en konsult som hade en ventilationsanordning ovanför dörren och det var därför svårt att nödbelysning där)?
 1. 1.24. Vad gäller för kontorslokaler: Är det tillräckligt att markera utrymningsvägar med skyltar i tak och på dörrar eller finns det krav/ rekommendationer på att man även bör ha markeringar av utrymningsvägar på golv/nederkant av vägg?
 1. 1.23. Om man monterar en nödutgångsskylt måste den vara belyst eller en vanlig nödutgångssylt med reflex räcker? Ska monteras i korridor som går till omklädningsrum och är ca 4 meter lång.

        1.22. Det har dykt upp nödskyltar (gröna gubbar) som dimrar ner och    går till full effekt vid strömlöst. Vad/vilka krav ställs runt detta? Är det kontrastkraven som träder in eller får dom inte dimra ner?

  1. 20. Hur ofta skall en nödbelysningsanläggning kontrolleras?
  1. 19. Är det godkänt att nödbelysningen endast tänder upp när hela fastigheten blir strömlös?
  1. 18. Räcker det med att man uppfyller nödbelysningskraven i den lokal man bygger om?
  1. 17. Hur beräknas läsavstånd för en piktogramarmatur?
  1. 16. Har en skola samma krav på nödbelysning som en arbetsplats?
  1. 15. När måste man ha nödbelysning?
  1. 14. Måste hänvisningsarmaturen lysa?
  1. 13. Måste man ha mera än 1 lux i trappor och farliga passage?
  1. 12. Måste man ha brandsäker kabel till centralmatad nödbelysningsarmaturer?
  1. 11. Måste man ha belyst eller genomlysta hänvisningsarmatur i lokaler utan dagsljus (ex garage, källar lokaler, arbetsplatser)?
  1. 10. Var finns kravet på nödbelysning?
  1. 9. Vad är den minsta rekommenderade belysningsstyrkan i en utrymningsväg?
  1. 8. Vilken minsta höjd får piktogrammet ha på en utrymningsskylt?
  1. 7. Skall driftdonen räknas in när man dimensionerar för centrala reservkraftaggregat?
  1. 6. Kan en armatur för beredskapsdrift kopplas om för permanentdrift?
  1. 4. Hur bestämmer man läsavståndet på en skylt?
  1. 4. Hur lång tid skall nödbelysning fungera?
  1. 3. I en korridor som är 20 meter lång och som har dörrar i båda ändar, vilken storlek(läsavstånd) skall skyltarna ha?
  1. 2. Vilka skyltar får man lov att använda i Sverige för att skylta en utrymningsväg?
  1. 1. Hur skyltar man för att visa att man skall ta sig rakt fram, t.ex.  ovanför en dörr?
    

Svar på frågorna ovan

1. Hur skyltar man för att visa att man skall ta sig rakt fram, t.ex.  ovanför en dörr?

Arbetsmiljöverkets regler gäller för skyltning i Sverige.

Enligt dessa (AFS:er) skall man använda ”PIL NED” för att visa att man skall ta sig rakt fram, t.ex. vid skyltning ovanför en utrymningsdörr. I Europa finns annan skyltning för att visa att man skall ta sig rakt fram, ”PIL UPP”, men dessa skyltar får ej användas i Sverige.

nodutgang_hur_man_skyltar_ovanfor_en_dorr
Hur skyltar man för att visa att man skall ta sig rakt fram, t.ex. ovanför en dörr?

2. Vilka skyltar får man lov att använda i Sverige för att skylta en utrymningsväg?

Det finns reglerat i AFS 2008:13 enligt nedan:

3.4 Nödskyltar
Rektangulär eller kvadratisk form.
Vit symbol på grön bakgrund. Skyltar med pil kan vara spegelvända.
Den gröna delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta.

Utrymningsväg

utrymningsvag_fsn
Nödskyltar
Rektangulär eller kvadratisk form.
Vit symbol på grön bakgrund.

Utrymningsväg

fsn_utrymingsvag

Utrymningsväg

fsn_utrymingvag_hiss

Utrymningsväg för funktionshindrade

utrymingsvag_for_funktionshindrade
Utrymningsväg för funktionshindrade

Utrymning via säker hiss

utrymingsvag_via_saker_hiss_funktionshindrade

____________________________________________________________________________

3. Får man använda skyltar enligt nedan i Sverige?


Ja, det får man.

 

____________________________________________________________________________

3. I en korridor som är 20 meter lång och som har dörrar i båda ändar, vilken storlek(läsavstånd) skall skyltarna ha?

 

Läsavståndet skall vara för hela längden av korridoren, dvs båda skyltarna skall klara ett läsavstånd på 20 meter. Om det inte kan uppnås med en skylt får ett antal skyltar sättas upp för att klara läsavståndet.

 

____________________________________________________________________________

4. Hur lång tid skall nödbelysning fungera?

 

Vid strömavbrott skall nödbelysning ge avsedd belysning under minst 60 minuter. BBR 5:353

 

____________________________________________________________________________

5. Hur bestämmer man läsavståndet på en skylt?

 

För beräkning av skyltens höjd gäller följande formel: d = S x P
S = konstant 200 för en genomlyst skylt (intern ljuskälla).
S = konstant 100 för en belyst skylt (extern ljuskälla)

fsn

Exempel:
En genomlyst skylt som är 10 centimters hög ger 20 meters läsavstånd.
En externt belyst skylt som är 10 centimeter  hög ger 10 meters läsavstånd.

 

____________________________________________________________________________

6. Kan en armatur för beredskapsdrift kopplas om för permanentdrift?

 

Nej, tänder endast upp vid nätavbrott!

 

____________________________________________________________________________

7. Skall driftdonen räknas in när man dimensionerar för centrala reservkraftaggregat?

 

Ja, total belastning = ljuskälla + driftdon.

 

____________________________________________________________________________

8. Vilken minsta höjd får piktogrammet ha på en utrymningsskylt?

 

FSN rekommenderar en minimihöjd på 10 cm.

 

____________________________________________________________________________

9. Vad är den minsta rekommenderade belysningsstyrkan i en utrymningsväg?

 

Min. 1 lux samt 5 lux i trappor.

 

____________________________________________________________________________

10. Var finns kravet på nödbelysning?

 

Bl.a  I alla offentliga lokaler > 60 m².  Finns utförligare beskrivet i FSN:s guide för projektering
och underhåll av nödbelysning.

 

____________________________________________________________________________

11. Måste man ha belyst eller genomlysta hänvisningsarmatur i lokaler utan dagsljus (ex garage, källar lokaler, arbetsplatser)?

 

Ja det måste man ha.

 

____________________________________________________________________________

12. Måste man ha brandsäker kabel till centralmatad nödbelysningsarmaturer?

 

Ja det skall man ha fram till den brandcellen som matningen avser att mata.

 

____________________________________________________________________________

13. Måste man ha mera än 1 lux i trappor och farliga passage?

 

Ja man måste ha minst 5 lux

 

____________________________________________________________________________

14. Måste hänvisnings armaturen lysa?

 

Ja de måste lysa när personer vistas i lokalen.

 

____________________________________________________________________________

15. När måste man ha nödbelysning?

 

Om lokalen är klassas för mera än 150 st personer och om personer har dålig lokal kännedom. I farliga passage och utrymnings vägar.

 

____________________________________________________________________________

16. Har en skola samma krav på nödbelysning som en arbetsplats?

 

Ja, en skola klassas som en arbetsplats, inte bara för de som arbetar där utan även för eleverna. Således skall Arbetsmiljöverkets regler gälla, exempelvis skall farliga arbetsplatser såsom platser invid roterande maskiner i slöjdsalar samt kemisalar förses med nödbelysning. Vid en roterande maskin skall en nödbelysningsstyrka på 10 % jämfört med den ordinarie belysningen uppnås, dock ej lägre än 15 lux. I kemisalar arbetas det med farliga ämnen i hela salen, därför skall nödbelysningsstyrkan i hela salen uppnå 10 % av den ordinarie belysningen, dock lägst 15 lux. I övrigt gäller Boverkets regler för samlingslokaler, samt Arbetsmiljöverkets regler om vägledande markering.

 

____________________________________________________________________________

17. Hur beräknas läsavstånd för en piktogram armatur?

 

För genomlysta skyltar (piktogrammet behöver inte vara genomlyst, det räcker med att ljuskällan och piktogrammet sitter i en enhet) gäller formeln: Piktogrammets höjd (den gröna ytan) x 200 = läsavstånd.
För belysta skyltar (där piktogrammet och ljuskällan sitter i två separerade enheter) gäller formeln: Piktogrammets höjd (den gröna ytan) x 100 = läsavstånd.
Det är hela sträckan mellan två armaturer som mäts. Exempelvis om man har en armatur i varje ände i en korridor och korridorens hela längd är 30 meter så skall båda skyltarnas läsavstånd vara godkända för 30 meter. Anledningen är att en eventuell brand kan spärra ena utrymningsvägen.

 

____________________________________________________________________________

18. Räcker det med att man uppfyller nödbelysningskraven i den lokal man bygger om?

 

Nej, man måste också se till att besökare eller anställda i lokalen kan utrymma hela vägen ut eller till säker plats.

 

____________________________________________________________________________

19. Är det godkänt att nödbelysningen endast tänder upp när hela fastigheten blir strömlös?

 

Nej. Boverkets Byggregler säger att nödbelysningen skall fylla sitt syfte i varje del av utrymningsvägen som inte spärrats av brand. Det innebär att nödbelysningen måste fylla sin funktion i de aktuella lokalerna även om det endast rör sig om ett lokalt spänningsbortfall.

 

____________________________________________________________________________

20. Hur ofta skall en nödbelysningsanläggning kontrolleras?

 

Har man ett centralt batterisystem skall eventuella felindikeringar som finns på aggregatet avläsas dagligen.
Nödbelysningsarmaturer (med inbyggt aggregat eller för centralt batterisystem) skall funktionskontrolleras en gång i månaden samt kapacitetstestas en gång per år att den klarar en timmes nöddrift.

____________________________________________________________________________

21. Ska vägen till en utrymningsväg förses med nödbelysning enligt SS-EN-1838?
(Ett exempel från en vårdmiljö)

Handikapptoaletten i exemplet ska ha 0.5 lux på golvytan bortsett från 0,5 m närmast vägg, 5 lux på larmknappar. Väg till utrymningsväg: 1 lux. Nödbelysning med pictogam ska finnas vid riktningsförändring samt väg till utrymningsväg.

22. Det har dykt upp nödskyltar (gröna gubbar) som dimrar ner och går till full effekt vid strömlöst.

Vad/vilka krav ställs runt detta? Är det kontrastkraven som träder in eller får dom inte dimra ner?

Kraven är att belysningskravet (10cd/kvm enligt SSEN 1838, 80 cd/kvm enligt Boverkets rekommendationer) skall uppfyllas även i neddimrat läge. FSN rekommenderar att följa Boverkets anvisningar.

Nya armaturer håller oftast en nivå om 200-400 cd/kvm och kan dimras ned och ändå uppfylla Boverkets krav. Neddimrade LED-skyltar får en längre livslängd.

fsn

23. Om man monterar en nödutgångsskylt måste den vara belyst eller en vanlig nödutgångssylt med reflex räcker? Ska monteras i korridor som går till omklädningsrum och är ca 4 meter lång.

Svar; Om krav föreligger på nödbelysning (normalt arbetslokaler och/eller offentliga lokaler större än 60 m2) så ska skylten vara belyst eller genomlyst.

24. Vad gäller för kontorslokaler: Är det tillräckligt att markera utrymningsvägar med skyltar i tak och på dörrar eller finns det krav/ rekommendationer på att man även bör ha markeringar av utrymningsvägar på golv/nederkant av vägg

Svar; Vägledande markeringar (nödljusskyltar) ska vara högt placerade för att inte skymmas av inventarier eller utrymmande människor. Det finns inget krav på att det ska kompletteras med lågt sittande skyltar i kontor. Däremot finns krav på att det i kontor (större än 60 kvm) också ska finnas nödbelysning, alltså ljus, om minst 1 lux på golvet i utrymningsvägar och i samlingslokaler.

 

25. Om det inte går att installera nödbelysning ovanför en dörr, kan man få ha den till höger om dörren, vad säger reglerna (en konsult som hade en ventilationsanordning ovanför dörren och det var därför svårt att nödbelysning där)?

Svar; Om det inte är fysiskt möjligt att sätta skylten precis övan dörr så får man sätta den på ”lämpligt” ställe.
Förutsättningen är att det fortfarande visar vägen ut och att budskapet inte kan missförstås.

26. Vad säger reglerna om utrymningsbelysning utanför entrén? Ska den finnas vid entrédörren och 5 meter ut. Vad ska det vara för belysning?

Svar; Den ska vid strömbortfall belysa golvet/marken direkt utanför entrén, minst en radie om 2 m. Nöddriftstiden ska vara 1 timme och den måste klara den temperatur den kan utsättas för med tanke på att den sitter utomhus.

27. Var ska en nödbelysningsskylt placeras om det finns två utrymningsvägar. Ska jag alltid kunna se skyltar som visar till båda nödutgångarna eller räcker det att se till den ena?

Svar; Grundregeln är att man alltid ska kunna se två av varandra oberoende skyltar, detta för att säkerställa utrymning om den ena utrymningsvägen är spärrad (av t.ex. brand).

28. Vem ska man ställa krav på att skylten sitter på rätt plats, fastighetsägaren, företaget som hyr lokalerna eller firman som satt upp skyltarna?

Svar; Enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” är både fastighetsägaren och nyttjanderättsinnehavaren ansvariga. De kan sedan ha fördelat vems ansvaret är sinsemellan i t.ex. ett hyreskontrakt.