PUBLIKATIONER

Publikationer, guider och EU-standarder

Ladda ner guiderna genom att klicka på den blåa länken.

 • FSN’s guide om projektering & underhåll av nödbelysning (2014)
  Det har kommit många nya regler inom nödbelysningsområdet under senare år. Genom att sammanställa alla regelverk på ett lättöverskådligt sätt ska denna skrift underlätta projektering och underhåll av nödbelysningsanläggningar på ett korrekt sätt. Skriften lämpar sig mycket väl för bland annat fastighetsägare och -skötare, brukare, el- och belysningskonsulter, elentreprenörer, brandskyddskonsulter samt räddningstjänsten. Skriften är framtagen av FSN och kan laddas ner genom ovanstående länk.
  Beställ guiden i tryckt format
  här

 

 • HANDISAMs guide för säker utrymning  vid brand och andra nödsituationer 
  Här presenteras mer detaljerad information om vad man ska tänka på för att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att sätta sig i säkerhet vid brand och andra nödsituationer. Det är en fördjupning av riktlinjerna på området som finns i vår publikation Riv hindren – Riktlinjer för tillgänglighet. Fördjupningsbladet uppdaterades 2012. Riktlinjerna avser publika lokaler och arbetslokaler och har tagits fram för statliga myndigheter men kan även användas inom kommuner, landsting, organisationer eller privata företag. Utrymning av bostäder och vårdinrättningar behandlas inte.

 

 • System för avbrottsfri elförsörjning (SS-EN 50171)
  Denna europastandard anger de allmänna fordringarna för system för centralt matad fristående elförsörjning av väsentlig säkerhetsutrustning. Standarden omfattar system som är permanent anslutna till växelströmsnät med spänning inte överstigande 1000 V och som använder batterier som alternativ energikälla. Elförsörjningssystemen är avsedda att mata nödbelysning i händelse av att den normal matningen faller bort och kan även vara lämpade för matning av annan utrustning med västentlig säkerhetsfunktion, t ex: – elektriska kretsar i installationer för automatisk brandsläckning – installationer för personsökning och signalering – utrustning för rökutsug – system för varning för koloxid – särskilda säkerhetsinstallationer för en viss byggnad, t ex i högriskområden. Översiktliga beskrivningar av typiska system ges i avsnitt 4. I de fall ett system för avbrottsfri elförsörjning (UPS) används för matning av dessa väsentliga säkerhetssystem skall det överensstämma med fordringarna i tillämpliga delar av EN 50091-1, tillsammans med fordringarna i denna standard. System för matning av brandlarm enligt EN 54 omfattas inte.

 

 • Anläggningar för utrymningsbelysning (SS-EN 50172)
  Denna europeiska standard specificerar belysning för utrymningsvägar och utrymningsskyltar (nödskyltar) i händelse av att den normala matningen bortfaller och anger minimifordringar för sådan nödbelysning, baserade på lokalernas storlek, typ och användning. Denna standard behandlar elektrisk utrymningsbelysning på alla arbetsplatser och i alla lokaler där allmänheten har tillträde. Denna europeiska standard omfattar inte privata bostadsutrymmen men kan tillämpas för gemensamma ytor i flerfamiljshus. Denna europeiska standard kan även tillämpas för reservbelysning som används som utrymningsbelysning. Det finns nya tekniska lösningar för vägledning vid utrymning som kan öka de gängse utrymningsbelysningsarmaturernas verkan, om de används tillsammans med dessa.

 

 • Belysning – Nödbelysning (SS-EN 1838)
  Denna standard specificerar ljuskrav för nödbelysningssystem installerade i fastigheter eller på platser där sådana system erfordras. Den är främst tillämplig för platser där allmänhet eller anställda har tillträde.

 

 • Europaparlamentets och rådets direktiv av den 12 december 2006 om
  SÄKERHETSSKYLTNING Europaparlamentets och rådets direktiv av den 12 december 2006 om …… SÄKERHETSSKYLTNING …… a) Internationella elektrotekniska kommissionens publikationer 60332–1:1993, 60332-3:2000 eller …… Följande utrymmen och platser skall vara försedda med tillräcklig belysning och nödbelysning:.

 

projektering_och_underhåll för nödbeslysning
Projektering och underhåll för nödbelysning. FSN’s guide och riktlinjer.